Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

44 ra ngày 12/11/2019
Ngày 26/04/2000 về 48744 sau đó ngày 27/04/2000 về 04060
Ngày 18/05/2000 về 62244 sau đó ngày 19/05/2000 về 57905
Ngày 22/03/2001 về 29344 sau đó ngày 23/03/2001 về 03897
Ngày 21/05/2001 về 00244 sau đó ngày 22/05/2001 về 21039
Ngày 11/06/2001 về 25044 sau đó ngày 12/06/2001 về 79160
Ngày 13/08/2001 về 87744 sau đó ngày 14/08/2001 về 74258
Ngày 29/08/2001 về 33644 sau đó ngày 30/08/2001 về 29664
Ngày 14/12/2001 về 19344 sau đó ngày 15/12/2001 về 84557
Ngày 16/02/2002 về 53144 sau đó ngày 17/02/2002 về 26450
Ngày 01/03/2002 về 04144 sau đó ngày 02/03/2002 về 52726
Ngày 05/06/2002 về 23644 sau đó ngày 06/06/2002 về 51907
Ngày 09/07/2002 về 41144 sau đó ngày 10/07/2002 về 59414
Ngày 03/12/2002 về 81744 sau đó ngày 04/12/2002 về 37984
Ngày 08/04/2003 về 84244 sau đó ngày 09/04/2003 về 51550
Ngày 02/09/2003 về 77344 sau đó ngày 03/09/2003 về 19110
Ngày 02/04/2004 về 60344 sau đó ngày 03/04/2004 về 98103
Ngày 15/04/2004 về 61344 sau đó ngày 16/04/2004 về 50494
Ngày 03/07/2004 về 88444 sau đó ngày 04/07/2004 về 87736
Ngày 19/07/2004 về 30044 sau đó ngày 20/07/2004 về 92513
Ngày 11/09/2004 về 37144 sau đó ngày 12/09/2004 về 15249
Ngày 19/03/2006 về 03744 sau đó ngày 20/03/2006 về 84630
Ngày 23/03/2006 về 37844 sau đó ngày 24/03/2006 về 54200
Ngày 14/04/2006 về 40744 sau đó ngày 15/04/2006 về 53647
Ngày 26/06/2006 về 97844 sau đó ngày 27/06/2006 về 84753
Ngày 21/08/2006 về 02144 sau đó ngày 22/08/2006 về 10540
Ngày 14/02/2007 về 44844 sau đó ngày 15/02/2007 về 09714
Ngày 11/05/2007 về 04344 sau đó ngày 12/05/2007 về 71015
Ngày 22/05/2007 về 22244 sau đó ngày 23/05/2007 về 08767
Ngày 25/04/2008 về 48444 sau đó ngày 26/04/2008 về 02964
Ngày 20/05/2008 về 18844 sau đó ngày 21/05/2008 về 05762
Ngày 20/06/2008 về 50844 sau đó ngày 21/06/2008 về 22166
Ngày 13/09/2008 về 03844 sau đó ngày 14/09/2008 về 07439
Ngày 10/10/2008 về 52844 sau đó ngày 11/10/2008 về 97852
Ngày 04/08/2009 về 61244 sau đó ngày 05/08/2009 về 03875
Ngày 08/12/2009 về 42844 sau đó ngày 09/12/2009 về 40945
Ngày 26/05/2010 về 38344 sau đó ngày 27/05/2010 về 44930
Ngày 10/07/2010 về 68944 sau đó ngày 11/07/2010 về 19446
Ngày 25/05/2011 về 84144 sau đó ngày 26/05/2011 về 76823
Ngày 15/06/2011 về 21544 sau đó ngày 16/06/2011 về 01641
Ngày 03/07/2011 về 24644 sau đó ngày 04/07/2011 về 57056
Ngày 02/09/2011 về 26844 sau đó ngày 03/09/2011 về 62326
Ngày 21/09/2011 về 04644 sau đó ngày 22/09/2011 về 67072
Ngày 26/10/2011 về 49044 sau đó ngày 27/10/2011 về 33511
Ngày 05/01/2012 về 59944 sau đó ngày 06/01/2012 về 02193
Ngày 17/03/2012 về 18844 sau đó ngày 18/03/2012 về 66019
Ngày 08/05/2012 về 45644 sau đó ngày 09/05/2012 về 62990
Ngày 24/09/2012 về 89544 sau đó ngày 25/09/2012 về 93919
Ngày 15/10/2012 về 26044 sau đó ngày 16/10/2012 về 33911
Ngày 17/10/2012 về 37944 sau đó ngày 18/10/2012 về 69893
Ngày 31/01/2013 về 98944 sau đó ngày 01/02/2013 về 88498
Ngày 16/03/2013 về 06544 sau đó ngày 17/03/2013 về 08586
Ngày 27/05/2013 về 81344 sau đó ngày 28/05/2013 về 05581
Ngày 31/08/2013 về 61544 sau đó ngày 01/09/2013 về 71955
Ngày 19/06/2014 về 88244 sau đó ngày 20/06/2014 về 94360
Ngày 30/06/2014 về 86444 sau đó ngày 01/07/2014 về 18133
Ngày 30/04/2015 về 07844 sau đó ngày 01/05/2015 về 46431
Ngày 24/05/2015 về 47944 sau đó ngày 25/05/2015 về 47246
Ngày 20/03/2016 về 37344 sau đó ngày 21/03/2016 về 59430
Ngày 30/08/2016 về 86844 sau đó ngày 31/08/2016 về 77489
Ngày 28/12/2016 về 68044 sau đó ngày 29/12/2016 về 14198
Ngày 29/05/2017 về 28444 sau đó ngày 30/05/2017 về 59431
Ngày 17/06/2017 về 18644 sau đó ngày 18/06/2017 về 15276
Ngày 22/08/2017 về 65744 sau đó ngày 23/08/2017 về 18468
Ngày 10/01/2018 về 94944 sau đó ngày 11/01/2018 về 88149
Ngày 23/02/2018 về 61444 sau đó ngày 24/02/2018 về 00154
Ngày 23/05/2018 về 37544 sau đó ngày 24/05/2018 về 42876
Ngày 02/10/2018 về 75644 sau đó ngày 03/10/2018 về 58237
Ngày 04/11/2018 về 15844 sau đó ngày 05/11/2018 về 01524
Ngày 18/11/2018 về 16644 sau đó ngày 19/11/2018 về 38201
Ngày 30/01/2019 về 10344 sau đó ngày 31/01/2019 về 77622

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 44 là:

30: 3 lần, 60: 3 lần, 31: 2 lần, 93: 2 lần, 76: 2 lần, 19: 2 lần, 49: 2 lần, 98: 2 lần, 46: 2 lần, 11: 2 lần, 14: 2 lần, 50: 2 lần, 64: 2 lần, 26: 2 lần, 39: 2 lần, 56: 1 lần, 72: 1 lần, 86: 1 lần, 41: 1 lần, 90: 1 lần, 33: 1 lần, 37: 1 lần, 24: 1 lần, 01: 1 lần, 22: 1 lần, 54: 1 lần, 68: 1 lần, 55: 1 lần, 23: 1 lần, 89: 1 lần, 81: 1 lần, 66: 1 lần, 84: 1 lần, 10: 1 lần, 03: 1 lần, 94: 1 lần, 07: 1 lần, 57: 1 lần, 05: 1 lần, 97: 1 lần, 58: 1 lần, 36: 1 lần, 13: 1 lần, 67: 1 lần, 62: 1 lần, 52: 1 lần, 75: 1 lần, 15: 1 lần, 40: 1 lần, 00: 1 lần, 47: 1 lần, 53: 1 lần, 45: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 13/11 sau khi ra 44 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 44 vào Thứ 3 là:

Ngày 10/07/2002 giải đặc biệt về 59414 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 04/12/2002 giải đặc biệt về 37984 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/04/2003 giải đặc biệt về 51550 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 03/09/2003 giải đặc biệt về 19110 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 23/05/2007 giải đặc biệt về 08767 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 21/05/2008 giải đặc biệt về 05762 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 05/08/2009 giải đặc biệt về 03875 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/12/2009 giải đặc biệt về 40945 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/05/2012 giải đặc biệt về 62990 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 31/08/2016 giải đặc biệt về 77489 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 23/08/2017 giải đặc biệt về 18468 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 03/10/2018 giải đặc biệt về 58237 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 13/11 trong các năm trước

Ngày 13/11/2018 giải đặc biệt về 07459 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 13/11/2017 giải đặc biệt về 33541 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 13/11/2016 giải đặc biệt về 04998 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 13/11/2015 giải đặc biệt về 85791 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 13/11/2014 giải đặc biệt về 15446 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 13/11/2013 giải đặc biệt về 32135 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 13/11/2012 giải đặc biệt về 78446 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 13/11/2011 giải đặc biệt về 69843 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 13/11/2010 giải đặc biệt về 47262 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 13/11/2009 giải đặc biệt về 53099 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 13/11/2008 giải đặc biệt về 55196 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 13/11/2007 giải đặc biệt về 28448 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 13/11/2006 giải đặc biệt về 23679 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 13/11/2005 giải đặc biệt về 28979 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 13/11/2004 giải đặc biệt về 82714 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 13/11/2003 giải đặc biệt về 87172 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 13/11/2002 giải đặc biệt về 37511 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 13/11/2001 giải đặc biệt về 27055 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 13/11/2000 giải đặc biệt về 42146 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1