Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất!
Ngày
-
Tháng
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
Ngày
-
Tháng
00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
00
01
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
3
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01
02
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
02
03
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
1
1
1
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
03
04
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04
05
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
05
06
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
06
07
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
3
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
07
08
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
08
09
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
09
10
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
10
11
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
11
12
 
 
 
2
 
2
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
12
13
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
13
14
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
14
15
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
15
16
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
16
17
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
17
18
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
18
19
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
19
20
 
 
1
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
20
21
3
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
21
22
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
22
23
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
3
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
23
24
2
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
24
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
25
26
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
2
1
2
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
26
27
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
27
28
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
28
29
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
2
 
 
1
29
30
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
1
 
 
 
30
31
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
31
32
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
32
33
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
33
34
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
34
35
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
35
36
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
36
37
1
2
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
1
1
 
1
 
1
 
37
38
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
38
39
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
39
40
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
40
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
41
42
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
1
1
1
2
 
1
1
 
 
 
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
3
1
 
 
 
 
 
 
42
43
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
43
44
 
 
1
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
1
1
44
45
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
45
46
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
47
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
3
 
 
1
47
48
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
1
48
49
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
2
2
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
2
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
49
50
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
50
51
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52
53
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
53
54
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
54
55
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
3
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
55
56
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56
57
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
57
58
 
 
 
 
 
1
 
1
1
2
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
2
2
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
2
 
 
1
58
59
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
59
60
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
3
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
3
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
60
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
61
62
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
62
63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
63
64
 
1
1
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
64
65
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
65
66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
66
67
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
67
68
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
1
 
2
 
2
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
3
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
68
69
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
69
70
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1