Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất!
Ngày
-
Tháng
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
Ngày
-
Tháng
00
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
00
01
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
01
02
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
02
03
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
03
04
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
3
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
04
05
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
05
06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
1
3
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
06
07
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07
08
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
08
09
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
09
10
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
2
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
10
11
1
 
 
2
1
 
1
1
2
2
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
11
12
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
13
14
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
14
15
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
15
16
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
16
17
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
17
18
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
18
19
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
3
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
19
20
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
20
21
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
21
22
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
23
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
23
24
 
 
2
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
24
25
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
26
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
27
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
2
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
27
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
28
29
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
2
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
29
30
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
30
31
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
1
 
 
 
3
 
1
1
 
1
 
1
1
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
32
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
33
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
33
34
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
34
35
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
35
36
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
37
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
37
38
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
38
39
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39
40
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
41
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
41
42
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
42
43
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
43
44
3
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
3
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
44
45
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
45
46
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
46
47
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
47
48
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
48
49
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
50
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
51
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
51
52
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
52
53
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53
54
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
54
55
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
55
56
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
56
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
57
58
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
1
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
58
59
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
59
60
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
60
61
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
61
62
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62
63
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63
64
 
 
 
1
3
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
64
65
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
65
66
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66
67
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
3
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
67
68
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68
69
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69
70
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1