Tổng hợp chu kỳ của giải đặc biệt !
Biên ngày: Ngày-Tháng-Năm
1.Chu kỳ đầu
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 20-09-2019

Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 Ra ngày 17/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 43 ngày
Đầu 1 Ra ngày 12/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 52 ngày
Đầu 2 Ra ngày 19/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 85 ngày
Đầu 3 Ra ngày 21/08/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 30 ngày 64 ngày
Đầu 4 Ra ngày 18/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 56 ngày
Đầu 5 Ra ngày 05/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 50 ngày
Đầu 6 Ra ngày 08/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 60 ngày
Đầu 7 Ra ngày 20/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 42 ngày
Đầu 8 Ra ngày 13/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 61 ngày
Đầu 9 Ra ngày 16/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 56 ngày2.Chu kỳ đuôi
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 20-09-2019

Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 Ra ngày 19/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 45 ngày
Đuôi 1 Ra ngày 17/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 57 ngày
Đuôi 2 Ra ngày 13/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 64 ngày
Đuôi 3 Ra ngày 15/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 68 ngày
Đuôi 4 Ra ngày 04/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày 82 ngày
Đuôi 5 Ra ngày 02/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày 55 ngày
Đuôi 6 Ra ngày 20/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 66 ngày
Đuôi 7 Ra ngày 16/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 68 ngày
Đuôi 8 Ra ngày 08/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 64 ngày
Đuôi 9 Ra ngày 12/08/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 39 ngày 68 ngày3.Chu kỳ tổng
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 20-09-2019

Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 Ra ngày 18/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 52 ngày
Tổng 1 Ra ngày 17/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 70 ngày
Tổng 2 Ra ngày 19/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 59 ngày
Tổng 3 Ra ngày 20/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 71 ngày
Tổng 4 Ra ngày 08/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 62 ngày
Tổng 5 Ra ngày 11/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 58 ngày
Tổng 6 Ra ngày 16/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 68 ngày
Tổng 7 Ra ngày 14/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 42 ngày
Tổng 8 Ra ngày 12/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 67 ngày
Tổng 9 Ra ngày 03/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày 91 ngày4.Chu kỳ bộ số
Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số của giải đặc biệt tính đến ngày 20-09-2019

Chu kỳ bộ số Max đại
Bộ số 01 Ra ngày 17/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 57 ngày
Bộ số 02 Ra ngày 19/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 60 ngày
Bộ số 03 Ra ngày 15/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 70 ngày
Bộ số 04 Ra ngày 03/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày 77 ngày
Bộ số 12 Ra ngày 20/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 69 ngày
Bộ số 13 Ra ngày 08/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 81 ngày
Bộ số 14 Ra ngày 18/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 67 ngày
Bộ số 23 Ra ngày 13/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 49 ngày
Bộ số 24 Ra ngày 16/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 78 ngày
Bộ số 34 Ra ngày 14/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 74 ngày
Bộ số 00 Ra ngày 20/07/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 62 ngày 125 ngày
Bộ số 11 Ra ngày 10/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 105 ngày
Bộ số 22 Ra ngày 30/06/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 82 ngày 114 ngày
Bộ số 33 Ra ngày 09/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 161 ngày
Bộ số 44 Ra ngày 27/07/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 55 ngày 133 ngày