Tổng hợp chu kỳ của giải đặc biệt !
Biên ngày: Ngày-Tháng-Năm
1.Chu kỳ đầu
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 26-05-2019

Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 Ra ngày 11/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 43 ngày
Đầu 1 Ra ngày 19/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 52 ngày
Đầu 2 Ra ngày 08/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày 85 ngày
Đầu 3 Ra ngày 25/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 64 ngày
Đầu 4 Ra ngày 18/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 56 ngày
Đầu 5 Ra ngày 09/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày 50 ngày
Đầu 6 Ra ngày 26/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 60 ngày
Đầu 7 Ra ngày 04/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày 42 ngày
Đầu 8 Ra ngày 23/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 61 ngày
Đầu 9 Ra ngày 20/04/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 36 ngày 56 ngày2.Chu kỳ đuôi
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 26-05-2019

Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 Ra ngày 11/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 45 ngày
Đuôi 1 Ra ngày 04/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày 57 ngày
Đuôi 2 Ra ngày 19/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 64 ngày
Đuôi 3 Ra ngày 25/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 68 ngày
Đuôi 4 Ra ngày 26/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 82 ngày
Đuôi 5 Ra ngày 22/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 55 ngày
Đuôi 6 Ra ngày 16/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 66 ngày
Đuôi 7 Ra ngày 29/04/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 27 ngày 68 ngày
Đuôi 8 Ra ngày 13/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 64 ngày
Đuôi 9 Ra ngày 18/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 68 ngày3.Chu kỳ tổng
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 26-05-2019

Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 Ra ngày 26/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 52 ngày
Tổng 1 Ra ngày 23/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 70 ngày
Tổng 2 Ra ngày 26/04/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 30 ngày 59 ngày
Tổng 3 Ra ngày 19/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 71 ngày
Tổng 4 Ra ngày 13/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 62 ngày
Tổng 5 Ra ngày 17/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 58 ngày
Tổng 6 Ra ngày 25/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 68 ngày
Tổng 7 Ra ngày 21/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 42 ngày
Tổng 8 Ra ngày 22/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 67 ngày
Tổng 9 Ra ngày 24/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 91 ngày4.Chu kỳ bộ số
Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số của giải đặc biệt tính đến ngày 26-05-2019

Chu kỳ bộ số Max đại
Bộ số 01 Ra ngày 30/04/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 26 ngày 57 ngày
Bộ số 02 Ra ngày 09/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày 60 ngày
Bộ số 03 Ra ngày 22/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 70 ngày
Bộ số 04 Ra ngày 27/03/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 60 ngày 77 ngày
Bộ số 12 Ra ngày 19/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 69 ngày
Bộ số 13 Ra ngày 24/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 81 ngày
Bộ số 14 Ra ngày 26/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 67 ngày
Bộ số 23 Ra ngày 17/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 49 ngày
Bộ số 24 Ra ngày 06/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày 78 ngày
Bộ số 34 Ra ngày 21/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 74 ngày
Bộ số 00 Ra ngày 11/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 125 ngày
Bộ số 11 Ra ngày 02/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 24 ngày 105 ngày
Bộ số 22 Ra ngày 16/04/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 40 ngày 114 ngày
Bộ số 33 Ra ngày 25/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 161 ngày
Bộ số 44 Ra ngày 18/05/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 133 ngày