Tổng hợp chu kỳ của giải đặc biệt !
Biên ngày: Ngày-Tháng-Năm
1.Chu kỳ đầu
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 19-11-2019

Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 Ra ngày 17/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 43 ngày
Đầu 1 Ra ngày 13/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 52 ngày
Đầu 2 Ra ngày 07/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 85 ngày
Đầu 3 Ra ngày 28/10/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày 64 ngày
Đầu 4 Ra ngày 19/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 56 ngày
Đầu 5 Ra ngày 14/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 50 ngày
Đầu 6 Ra ngày 01/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày 60 ngày
Đầu 7 Ra ngày 24/10/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 26 ngày 42 ngày
Đầu 8 Ra ngày 18/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 61 ngày
Đầu 9 Ra ngày 08/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 56 ngày2.Chu kỳ đuôi
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 19-11-2019

Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 Ra ngày 17/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 45 ngày
Đuôi 1 Ra ngày 06/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 57 ngày
Đuôi 2 Ra ngày 19/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 64 ngày
Đuôi 3 Ra ngày 04/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 68 ngày
Đuôi 4 Ra ngày 18/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 82 ngày
Đuôi 5 Ra ngày 06/10/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 44 ngày 55 ngày
Đuôi 6 Ra ngày 11/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 66 ngày
Đuôi 7 Ra ngày 22/10/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 28 ngày 68 ngày
Đuôi 8 Ra ngày 15/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 64 ngày
Đuôi 9 Ra ngày 28/10/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày 68 ngày3.Chu kỳ tổng
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 19-11-2019

Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 Ra ngày 17/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 52 ngày
Tổng 1 Ra ngày 10/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 70 ngày
Tổng 2 Ra ngày 18/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 59 ngày
Tổng 3 Ra ngày 14/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 71 ngày
Tổng 4 Ra ngày 01/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày 62 ngày
Tổng 5 Ra ngày 16/10/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 34 ngày 58 ngày
Tổng 6 Ra ngày 19/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 68 ngày
Tổng 7 Ra ngày 11/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 42 ngày
Tổng 8 Ra ngày 15/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 67 ngày
Tổng 9 Ra ngày 13/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 91 ngày4.Chu kỳ bộ số
Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số của giải đặc biệt tính đến ngày 19-11-2019

Chu kỳ bộ số Max đại
Bộ số 01 Ra ngày 10/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 57 ngày
Bộ số 02 Ra ngày 09/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 60 ngày
Bộ số 03 Ra ngày 15/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 70 ngày
Bộ số 04 Ra ngày 05/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày 77 ngày
Bộ số 12 Ra ngày 31/10/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày 69 ngày
Bộ số 13 Ra ngày 13/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 81 ngày
Bộ số 14 Ra ngày 16/10/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 34 ngày 67 ngày
Bộ số 23 Ra ngày 16/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 49 ngày
Bộ số 24 Ra ngày 19/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 78 ngày
Bộ số 34 Ra ngày 18/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 74 ngày
Bộ số 00 Ra ngày 17/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 125 ngày
Bộ số 11 Ra ngày 11/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 105 ngày
Bộ số 22 Ra ngày 03/10/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 47 ngày 114 ngày
Bộ số 33 Ra ngày 09/09/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 71 ngày 161 ngày
Bộ số 44 Ra ngày 12/11/2019 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 133 ngày