thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 

Đo Dàn Đặc Biệt !

Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
Dãy số đặc biệt cần thống kê: (các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 00,11,22,33,44,55,66,77,88,01)

Dãy số: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 01
Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số là : 66 ngày tính cả ngày về (11/10/2016 đến ngày 16/12/2016)
Điểm gan đến nay là : 4 ngày

  Dãy số xếp theo Tổng.

  19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
  01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
  02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,
  03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
  04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,
  05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,
  06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,
  07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
  08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,
  09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

  Dãy số xếp theo đầu.

  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

  Dãy số xếp theo đuôi.

  00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,
  01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,
  02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,
  03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,
  04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,
  05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,
  06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,
  07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,
  08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,
  09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,

  Dãy số xếp theo bộ số (00,11,22,33,44/01,02,03,04,12,13,14,23,24,34)

  00,55,05,50,
  11,66,16,61,
  22,77,27,72,
  33,88,38,83,
  44,99,49,94,
  01,10,06,60,51,15,56,65,
  02,20,07,70,25,52,57,75,
  03,30,08,80,35,53,58,85,
  04,40,09,90,45,54,59,95,
  12,21,17,71,26,62,67,76,
  13,31,18,81,36,63,68,86,
  14,41,19,91,46,64,69,96,
  23,32,28,82,73,37,78,87,
  24,42,29,92,74,47,79,97,
  34,43,39,93,84,48,89,98,

  Dãy số xếp theo Dàn Chẵn Chẵn (25 số) max 35 ngày, tần suất 8-12 ngày
 00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62,28,82,46,64,48,84,68,86

  Dãy số xếp theo Dàn Lẻ Lẻ (25 số) max 28 ngày, tần suất 8-12 ngày
 11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73,39,93,57,75,59,95,79,97

  Dãy số xếp theo Dàn Chẵn Lẻ (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày
 01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63,65,67,69,81,83,85,87,89

  Dãy số xếp theo Dàn Lẻ Chẵn (25 số) max 30 ngày, tần suất 8-12 ngày
 10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72,74,76,78,90,92,94,96,98

  Dãy số xếp theo Dàn Nhỏ Nhỏ (25 số) max 23 ngày, tần suất 8-12 ngày
 00,11,22,33,44,01,10,02,20,03,30,04,40,12,21,13,31,14,41,23,32,24,42,34,43

  Dãy số xếp theo Dàn To To (25 số) max 22 ngày, tần suất 8-12 ngày
 55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,95,67,76,68,86,69,96,78,87,79,97,89,98

  Dãy số xếp theo Dàn Nhỏ To (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày
  05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36,37,38,39,45,46,47,48,49

  Dãy số xếp theo Dàn To Nhỏ (25 số) max 33 ngày, tần suất 8-12 ngày
  90,91,92,93,94,80,81,82,83,84,70,71,72,73,74,60,61,62,63,64,50,51,52,53,54

  Dãy số xếp theo Dàn chia Ba (34 số) max 18 ngày, tần suất 7-10 ngày
  00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48
 ,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99

  Dãy số xếp theo Dàn chia Ba - Dư 1 (33 số) max 20 ngày, tần suất 8-10 ngày

  01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49
  52,55,58,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97

  Dãy số xếp theo Dàn chia Ba - Dư 2 (33 số) max 17 ngày, tần
suất 8-10 ngày

  02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50
  ,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98

  Dãy số xếp theo Dàn 0-5 (36 số) max 20 ngày, tần suất 7-10 ngày
 00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24
  ,25,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52,53,54,55

  Dãy số xếp theo Dàn 1-6 (36 số) max 17 ngày, tần suất 7-10 ngày
  11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35
 ,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,64,65,66

  Dãy số xếp theo Dàn 2-7 (36 số) max 15 ngày, tần suất 7-10 ngày
  22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46
  ,47,52,53,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67,72,73,74,75,76,77

  Dãy số xếp theo Dàn 3-8 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-10 ngày
 33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57
  ,58,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,83,84,85,86,87,88

  Dãy số xếp theo Dàn 4-9 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-12 ngày
 44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68
 ,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,97,98,99

  Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 0 (10 số) max 60 ngày, tần suất 18-28 ngày
00,11,22,33,44,55,66,77,88,99

  Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 1 (20 số) max 29 ngày, tần suất 9-12 ngày
 01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89,98,90,09

  Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 2 (20 số) max 37 ngày, tần suất 10-15 ngày
  02,20,24,42,46,64,68,86,80,08,13,31,35,53,57,75,79,97,91,19

  Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) max 22 ngày, tần suất 9-12 ngày
  03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74,47,07,70

  Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) max 30 ngày, tần suất 9-12 ngày
  04,40,48,84,82,28,26,62,60,06,15,51,59,95,93,39,37,73,71,17

  Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 5 (10 số) max 51 ngày, tần suất 15-25 ngày
  05,50,16,61,27,72,38,83,49,94