thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 

Tổng hợp Loto Gan giúp bạn dự đoán chính xác hơn !

Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
nhập số ngày
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số ra ngày: 07/02/2019 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 565 ngày
Cặp số 02 ra ngày: 10/09/2020 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 07 ra ngày: 10/09/2020 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 10 ra ngày: 09/09/2020 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số 16 ra ngày: 10/09/2020 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 26 ra ngày: 02/09/2020 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số 46 ra ngày: 02/09/2020 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số 47 ra ngày: 31/08/2020 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 20 ngày
Cặp số 58 ra ngày: 08/09/2020 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số 66 ra ngày: 06/09/2020 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số 72 ra ngày: 06/09/2020 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số 75 ra ngày: 10/09/2020 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 77 ra ngày: 03/09/2020 - đến 20/09/2020 vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 21 22 17 26 20 15 24 15 22 25 17 23 19 23 34 28 21 22 24 18
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 25 16 22 16 20 23 22 20 23 23 20 24 19 21 15 19 14 24 16 18
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 16 33 20 21 18 19 22 21 21 14 22 27 23 26 15 24 21 22 22 14
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 21 16 23 31 18 25 22 25 16 33 23 19 19 19 25 19 25 18 34 24
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 15 23 23 23 18 23 28 17 17 21 20 21 20 16 24 20 22 19 20 20