Tổng hợp Loto Gan giúp bạn dự đoán chính xác hơn !
Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
nhập số ngày
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số ra ngày: 07/02/2019 - đến 26/05/2019 vẫn chưa ra là 108 ngày
Cặp số 06 ra ngày: 16/05/2019 - đến 26/05/2019 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 11 ra ngày: 09/05/2019 - đến 26/05/2019 vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số 17 ra ngày: 15/05/2019 - đến 26/05/2019 vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số 24 ra ngày: 08/05/2019 - đến 26/05/2019 vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số 28 ra ngày: 16/05/2019 - đến 26/05/2019 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 30 ra ngày: 12/05/2019 - đến 26/05/2019 vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số 89 ra ngày: 16/05/2019 - đến 26/05/2019 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 29 25 13 22 18 24 20 19 22 25 17 28 24 24 18 20 15 21 24 18
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 19 16 16 24 19 23 16 15 20 20 27 17 22 21 24 36 23 24 26 13
 
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 27 19 19 15 18 19 24 17 20 11 27 14 22 20 14 19 14 29 36 18
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 15 15 17 17 26 18 26 18 18 21 17 19 17 17 20 20 21 18 32 24
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 14 23 23 23 17 23 17 17 17 21 13 17 19 24 17 22 16 26 20 14