Tổng hợp Loto Gan giúp bạn dự đoán chính xác hơn !
Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
nhập số ngày
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số ra ngày: 30/01/2017 - đến 21/07/2018 vẫn chưa ra là 533 ngày
Cặp số 00 ra ngày: 10/07/2018 - đến 21/07/2018 vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số 05 ra ngày: 11/07/2018 - đến 21/07/2018 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 11 ra ngày: 28/06/2018 - đến 21/07/2018 vẫn chưa ra là 23 ngày
Cặp số 32 ra ngày: 02/07/2018 - đến 21/07/2018 vẫn chưa ra là 19 ngày
Cặp số 63 ra ngày: 09/07/2018 - đến 21/07/2018 vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số 67 ra ngày: 09/07/2018 - đến 21/07/2018 vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 22 25 23 22 15 19 20 19 22 16 25 24 24 24 26 19 19 30 22 21
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 17 22 19 24 15 22 29 15 20 26 12 17 23 19 24 36 23 24 26 16
 
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 19 21 26 21 21 17 24 18 25 15 19 21 17 18 17 19 21 29 36 19
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 23 16 29 17 18 30 16 23 21 22 17 23 20 18 20 20 13 17 34 18
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 18 18 18 20 21 16 22 12 17 24 24 20 24 24 23 22 26 26 25 21