Tổng hợp Loto Gan giúp bạn dự đoán chính xác hơn !
Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
nhập số ngày
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số ra ngày: 07/02/2019 - đến 24/03/2019 vẫn chưa ra là 45 ngày
Cặp số 07 ra ngày: 12/03/2019 - đến 24/03/2019 vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số 10 ra ngày: 10/03/2019 - đến 24/03/2019 vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số 12 ra ngày: 13/03/2019 - đến 24/03/2019 vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số 35 ra ngày: 14/03/2019 - đến 24/03/2019 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 37 ra ngày: 13/03/2019 - đến 24/03/2019 vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số 76 ra ngày: 04/03/2019 - đến 24/03/2019 vẫn chưa ra là 20 ngày
Cặp số 79 ra ngày: 11/03/2019 - đến 24/03/2019 vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 29 25 13 22 18 24 20 19 22 18 17 28 24 24 18 20 15 21 24 14
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 18 16 14 24 15 20 16 15 20 20 27 17 22 21 24 36 23 24 26 13
 
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 27 19 19 15 16 17 24 17 20 11 27 14 22 20 14 19 14 29 36 18
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 15 15 17 17 26 18 26 18 18 21 17 19 17 17 20 20 21 18 16 14
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 14 23 23 23 17 23 17 17 17 21 13 17 19 24 17 22 16 26 20 14