thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 

Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !

Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17-10-2021 3 Lần 6 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần
16-10-2021 3 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần
15-10-2021 1 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 7 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần
14-10-2021 1 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần
13-10-2021 2 Lần 6 Lần 7 Lần 5 Lần 2 Lần 0 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần
12-10-2021 4 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 0 Lần 3 Lần 4 Lần
11-10-2021 3 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 0 Lần 3 Lần 4 Lần
10-10-2021 1 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 6 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần
09-10-2021 4 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 0 Lần 4 Lần 2 Lần
08-10-2021 0 Lần 7 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần
07-10-2021 3 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 7 Lần 1 Lần 1 Lần
06-10-2021 0 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần
05-10-2021 4 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần
04-10-2021 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần
03-10-2021 3 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần
02-10-2021 2 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần
01-10-2021 3 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần
30-09-2021 4 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 0 Lần 1 Lần 6 Lần 1 Lần 4 Lần
29-09-2021 2 Lần 0 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 6 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần
28-09-2021 2 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần
27-09-2021 1 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần
Tổng 53 Lần 72 Lần 75 Lần 64 Lần 57 Lần 52 Lần 60 Lần 60 Lần 53 Lần 48 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17-10-2021 3 Lần 2 Lần 3 Lần 7 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần
16-10-2021 3 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần
15-10-2021 2 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần
14-10-2021 0 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần
13-10-2021 2 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần
12-10-2021 4 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 6 Lần 1 Lần
11-10-2021 3 Lần 2 Lần 5 Lần 0 Lần 5 Lần 6 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần
10-10-2021 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần
09-10-2021 1 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần
08-10-2021 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần
07-10-2021 1 Lần 8 Lần 2 Lần 1 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 5 Lần
06-10-2021 10 Lần 1 Lần 0 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 0 Lần 2 Lần 2 Lần
05-10-2021 2 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 0 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 5 Lần
04-10-2021 3 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 5 Lần
03-10-2021 4 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần
02-10-2021 2 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần
01-10-2021 2 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 6 Lần 3 Lần
30-09-2021 3 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 0 Lần
29-09-2021 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần
28-09-2021 1 Lần 4 Lần 2 Lần 7 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần
27-09-2021 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần
Tổng 56 Lần 60 Lần 52 Lần 62 Lần 68 Lần 67 Lần 49 Lần 63 Lần 62 Lần 55 Lần