Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !
Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24-03-2019 3 Lần 3 Lần 6 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần
23-03-2019 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần
22-03-2019 2 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 7 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần
21-03-2019 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 7 Lần 1 Lần 2 Lần
20-03-2019 2 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 6 Lần 1 Lần 0 Lần 3 Lần 5 Lần
19-03-2019 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần
18-03-2019 1 Lần 1 Lần 2 Lần 9 Lần 1 Lần 0 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần
17-03-2019 1 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 6 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần
16-03-2019 5 Lần 0 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần
15-03-2019 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần
14-03-2019 2 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 0 Lần
13-03-2019 2 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 0 Lần
12-03-2019 4 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần
11-03-2019 2 Lần 3 Lần 7 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần
10-03-2019 3 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 6 Lần
09-03-2019 5 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần
08-03-2019 3 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần
07-03-2019 1 Lần 2 Lần 3 Lần 6 Lần 0 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần
06-03-2019 5 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần
05-03-2019 5 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần
04-03-2019 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 7 Lần
03-03-2019 1 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần
Tổng 63 Lần 61 Lần 66 Lần 72 Lần 55 Lần 58 Lần 50 Lần 65 Lần 65 Lần 66 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24-03-2019 2 Lần 2 Lần 4 Lần 6 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần
23-03-2019 4 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần
22-03-2019 3 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần
21-03-2019 3 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 0 Lần 1 Lần 6 Lần 2 Lần
20-03-2019 2 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 0 Lần 4 Lần
19-03-2019 3 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 6 Lần 1 Lần 3 Lần
18-03-2019 1 Lần 6 Lần 6 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 0 Lần
17-03-2019 2 Lần 7 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần
16-03-2019 3 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 7 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần
15-03-2019 1 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần
14-03-2019 0 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần 4 Lần 0 Lần 0 Lần 7 Lần 1 Lần
13-03-2019 2 Lần 3 Lần 6 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần
12-03-2019 1 Lần 1 Lần 4 Lần 6 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần
11-03-2019 0 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần 0 Lần 6 Lần 1 Lần
10-03-2019 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần
09-03-2019 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần
08-03-2019 3 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần
07-03-2019 6 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 0 Lần 4 Lần
06-03-2019 3 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần
05-03-2019 4 Lần 0 Lần 6 Lần 3 Lần 2 Lần 6 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 3 Lần
04-03-2019 5 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần
03-03-2019 3 Lần 0 Lần 8 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần
Tổng 59 Lần 57 Lần 73 Lần 74 Lần 72 Lần 66 Lần 43 Lần 61 Lần 58 Lần 58 Lần