Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !
Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26-05-2019 5 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần
25-05-2019 0 Lần 6 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 6 Lần 3 Lần 1 Lần 0 Lần
24-05-2019 1 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần 0 Lần 2 Lần
23-05-2019 3 Lần 0 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần
22-05-2019 6 Lần 1 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần
21-05-2019 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 7 Lần
20-05-2019 3 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 7 Lần 0 Lần
19-05-2019 2 Lần 4 Lần 1 Lần 0 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần
18-05-2019 2 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 6 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần
17-05-2019 7 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần 0 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần
16-05-2019 2 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần
15-05-2019 3 Lần 4 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần
14-05-2019 2 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần
13-05-2019 1 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 6 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần 7 Lần
12-05-2019 2 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 7 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần
11-05-2019 3 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 1 Lần 5 Lần
10-05-2019 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần
09-05-2019 3 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần
08-05-2019 1 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần
07-05-2019 3 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần
06-05-2019 2 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần
Tổng 55 Lần 60 Lần 46 Lần 60 Lần 58 Lần 76 Lần 68 Lần 59 Lần 55 Lần 57 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26-05-2019 1 Lần 0 Lần 6 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần
25-05-2019 6 Lần 0 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần
24-05-2019 3 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 5 Lần 0 Lần
23-05-2019 0 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần
22-05-2019 2 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 5 Lần 4 Lần 3 Lần
21-05-2019 2 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 6 Lần 4 Lần
20-05-2019 3 Lần 6 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần
19-05-2019 1 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần
18-05-2019 1 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 7 Lần
17-05-2019 3 Lần 5 Lần 2 Lần 0 Lần 4 Lần 7 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần
16-05-2019 3 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 0 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần
15-05-2019 1 Lần 3 Lần 2 Lần 6 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần
14-05-2019 4 Lần 0 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần
13-05-2019 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần
12-05-2019 4 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 7 Lần 2 Lần 1 Lần
11-05-2019 3 Lần 3 Lần 6 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần
10-05-2019 3 Lần 1 Lần 6 Lần 2 Lần 0 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần
09-05-2019 1 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần
08-05-2019 3 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 3 Lần
07-05-2019 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần
06-05-2019 3 Lần 3 Lần 1 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần
Tổng 56 Lần 51 Lần 67 Lần 60 Lần 51 Lần 66 Lần 56 Lần 63 Lần 59 Lần 65 Lần