thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 

Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !

Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-07-2020 6 Lần 1 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần 0 Lần 4 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần
05-07-2020 2 Lần 4 Lần 2 Lần 0 Lần 4 Lần 7 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần
04-07-2020 5 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần
03-07-2020 2 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần
02-07-2020 2 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần
01-07-2020 3 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần
30-06-2020 0 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần
29-06-2020 2 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần
28-06-2020 1 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 6 Lần
27-06-2020 2 Lần 1 Lần 2 Lần 7 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần
26-06-2020 2 Lần 3 Lần 5 Lần 6 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần
25-06-2020 2 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 0 Lần 7 Lần 4 Lần 3 Lần
24-06-2020 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần
23-06-2020 3 Lần 0 Lần 2 Lần 7 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần
22-06-2020 6 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần 1 Lần
21-06-2020 6 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần
20-06-2020 0 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần
19-06-2020 3 Lần 3 Lần 1 Lần 7 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 0 Lần
18-06-2020 4 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần 5 Lần 5 Lần
17-06-2020 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 8 Lần 1 Lần 1 Lần
16-06-2020 6 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 6 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần
Tổng 64 Lần 49 Lần 63 Lần 65 Lần 61 Lần 71 Lần 42 Lần 62 Lần 56 Lần 61 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-07-2020 1 Lần 3 Lần 6 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần
05-07-2020 4 Lần 6 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần
04-07-2020 4 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 5 Lần
03-07-2020 1 Lần 1 Lần 6 Lần 0 Lần 1 Lần 0 Lần 3 Lần 5 Lần 5 Lần 5 Lần
02-07-2020 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần
01-07-2020 1 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 6 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần
30-06-2020 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 6 Lần
29-06-2020 4 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần
28-06-2020 4 Lần 2 Lần 4 Lần 6 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần
27-06-2020 3 Lần 4 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần
26-06-2020 1 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 5 Lần 0 Lần
25-06-2020 4 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần
24-06-2020 6 Lần 1 Lần 0 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 9 Lần
23-06-2020 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần
22-06-2020 1 Lần 1 Lần 3 Lần 6 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần
21-06-2020 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 6 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần
20-06-2020 4 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 6 Lần 5 Lần
19-06-2020 4 Lần 0 Lần 1 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần
18-06-2020 5 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần
17-06-2020 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 0 Lần 7 Lần 3 Lần 2 Lần
16-06-2020 4 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần
Tổng 68 Lần 58 Lần 61 Lần 43 Lần 54 Lần 46 Lần 60 Lần 70 Lần 65 Lần 69 Lần