Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !
Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-09-2019 3 Lần 0 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần
19-09-2019 3 Lần 1 Lần 6 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần
18-09-2019 3 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 6 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần
17-09-2019 3 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 0 Lần
16-09-2019 5 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần
15-09-2019 1 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần
14-09-2019 3 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần
13-09-2019 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần
12-09-2019 2 Lần 3 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần
11-09-2019 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 9 Lần 2 Lần 0 Lần 1 Lần
10-09-2019 1 Lần 5 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần
09-09-2019 1 Lần 5 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần
08-09-2019 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần
07-09-2019 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần
06-09-2019 2 Lần 4 Lần 6 Lần 3 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần
05-09-2019 5 Lần 3 Lần 0 Lần 1 Lần 2 Lần 6 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần
04-09-2019 2 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần
03-09-2019 4 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần
02-09-2019 2 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần
01-09-2019 0 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 6 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần
31-08-2019 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần
Tổng 56 Lần 59 Lần 72 Lần 49 Lần 58 Lần 49 Lần 76 Lần 62 Lần 55 Lần 58 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-09-2019 4 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 0 Lần
19-09-2019 5 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần
18-09-2019 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần
17-09-2019 0 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần
16-09-2019 4 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần
15-09-2019 1 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 5 Lần
14-09-2019 4 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 7 Lần 4 Lần 2 Lần
13-09-2019 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần
12-09-2019 3 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần
11-09-2019 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần
10-09-2019 1 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần 0 Lần
09-09-2019 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần
08-09-2019 2 Lần 2 Lần 3 Lần 6 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần
07-09-2019 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần
06-09-2019 3 Lần 4 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần 2 Lần 7 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần
05-09-2019 6 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần
04-09-2019 3 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 0 Lần
03-09-2019 2 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần
02-09-2019 3 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần
01-09-2019 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần
31-08-2019 5 Lần 0 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần
Tổng 63 Lần 44 Lần 56 Lần 66 Lần 57 Lần 59 Lần 63 Lần 66 Lần 66 Lần 54 Lần