Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !
Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12-11-2019 3 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần
11-11-2019 2 Lần 6 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần
10-11-2019 3 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần
09-11-2019 5 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần 6 Lần 3 Lần 8 Lần
08-11-2019 4 Lần 0 Lần 5 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần
07-11-2019 5 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 6 Lần
06-11-2019 4 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 0 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần
05-11-2019 3 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần
04-11-2019 2 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 7 Lần 4 Lần 3 Lần
03-11-2019 3 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần
02-11-2019 2 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 7 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần
01-11-2019 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần
31-10-2019 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần
30-10-2019 1 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 6 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần
29-10-2019 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần
28-10-2019 6 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần
27-10-2019 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần 5 Lần
26-10-2019 4 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần
25-10-2019 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 0 Lần
24-10-2019 4 Lần 6 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 4 Lần
23-10-2019 3 Lần 2 Lần 0 Lần 7 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần
Tổng 68 Lần 51 Lần 55 Lần 57 Lần 58 Lần 61 Lần 61 Lần 61 Lần 55 Lần 67 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12-11-2019 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần
11-11-2019 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 0 Lần 6 Lần
10-11-2019 4 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần
09-11-2019 5 Lần 2 Lần 2 Lần 7 Lần 1 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần
08-11-2019 2 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 6 Lần 3 Lần 1 Lần
07-11-2019 2 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 3 Lần 5 Lần 8 Lần 1 Lần 0 Lần 1 Lần
06-11-2019 2 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần
05-11-2019 3 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 0 Lần 0 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần
04-11-2019 5 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần
03-11-2019 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 10 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần
02-11-2019 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần
01-11-2019 2 Lần 4 Lần 7 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần
31-10-2019 1 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần
30-10-2019 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần
29-10-2019 0 Lần 3 Lần 4 Lần 6 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần
28-10-2019 3 Lần 4 Lần 0 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần
27-10-2019 2 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần
26-10-2019 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần
25-10-2019 2 Lần 3 Lần 4 Lần 6 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần
24-10-2019 3 Lần 0 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 4 Lần
23-10-2019 5 Lần 1 Lần 6 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần 1 Lần
Tổng 54 Lần 54 Lần 58 Lần 74 Lần 69 Lần 61 Lần 53 Lần 58 Lần 50 Lần 63 Lần