thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 

Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !

Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25-11-2020 4 Lần 0 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần
24-11-2020 7 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần
23-11-2020 4 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 7 Lần 0 Lần 3 Lần
22-11-2020 4 Lần 1 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần
21-11-2020 1 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 6 Lần 3 Lần
20-11-2020 2 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần
19-11-2020 4 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần
18-11-2020 4 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần
17-11-2020 1 Lần 2 Lần 8 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần
16-11-2020 1 Lần 1 Lần 7 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần
15-11-2020 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần
14-11-2020 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần
13-11-2020 4 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần
12-11-2020 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần
11-11-2020 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 9 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần
10-11-2020 1 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần
09-11-2020 2 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần
08-11-2020 2 Lần 4 Lần 6 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần
07-11-2020 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 6 Lần 1 Lần
06-11-2020 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần
05-11-2020 1 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 0 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 5 Lần
Tổng 59 Lần 52 Lần 56 Lần 54 Lần 72 Lần 54 Lần 60 Lần 56 Lần 64 Lần 67 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25-11-2020 2 Lần 2 Lần 6 Lần 0 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần
24-11-2020 3 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần 0 Lần
23-11-2020 2 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần
22-11-2020 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần 5 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần
21-11-2020 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 8 Lần 3 Lần 3 Lần
20-11-2020 3 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần
19-11-2020 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 4 Lần 0 Lần
18-11-2020 5 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 6 Lần 2 Lần
17-11-2020 2 Lần 0 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 6 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần
16-11-2020 5 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần
15-11-2020 4 Lần 1 Lần 5 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần
14-11-2020 2 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần
13-11-2020 2 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần
12-11-2020 4 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần 2 Lần
11-11-2020 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần
10-11-2020 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần
09-11-2020 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần
08-11-2020 0 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 6 Lần 3 Lần 2 Lần
07-11-2020 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần
06-11-2020 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần
05-11-2020 4 Lần 1 Lần 1 Lần 0 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần
Tổng 60 Lần 60 Lần 61 Lần 52 Lần 52 Lần 56 Lần 69 Lần 72 Lần 65 Lần 47 Lần