Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !
Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19-01-2019 1 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần
18-01-2019 1 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần 6 Lần 3 Lần 3 Lần
17-01-2019 0 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần
16-01-2019 2 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần
15-01-2019 3 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần
14-01-2019 4 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần
13-01-2019 2 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần
12-01-2019 4 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần
11-01-2019 2 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần 6 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần
10-01-2019 6 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 0 Lần
09-01-2019 3 Lần 5 Lần 0 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần
08-01-2019 2 Lần 5 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần
07-01-2019 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần
06-01-2019 1 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 6 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần
05-01-2019 1 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần
04-01-2019 4 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 0 Lần
03-01-2019 1 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần
02-01-2019 3 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 7 Lần 0 Lần 4 Lần
01-01-2019 3 Lần 1 Lần 0 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần
31-12-2018 2 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần
30-12-2018 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần
Tổng 52 Lần 64 Lần 52 Lần 66 Lần 62 Lần 63 Lần 62 Lần 78 Lần 47 Lần 48 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19-01-2019 2 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 0 Lần
18-01-2019 2 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần
17-01-2019 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần
16-01-2019 2 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần
15-01-2019 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 6 Lần
14-01-2019 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 6 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần
13-01-2019 2 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần
12-01-2019 3 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 7 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần
11-01-2019 3 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 7 Lần
10-01-2019 3 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần
09-01-2019 6 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 5 Lần
08-01-2019 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần
07-01-2019 5 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần
06-01-2019 2 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần
05-01-2019 1 Lần 1 Lần 1 Lần 7 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 8 Lần 1 Lần
04-01-2019 3 Lần 1 Lần 4 Lần 0 Lần 0 Lần 3 Lần 6 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần
03-01-2019 1 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 0 Lần 6 Lần 2 Lần
02-01-2019 3 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần
01-01-2019 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần
31-12-2018 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 6 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần
30-12-2018 3 Lần 3 Lần 2 Lần 6 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần 2 Lần
Tổng 58 Lần 49 Lần 52 Lần 64 Lần 61 Lần 60 Lần 67 Lần 50 Lần 64 Lần 69 Lần