Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !
Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18-10-2018 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 6 Lần 3 Lần 3 Lần
17-10-2018 3 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần
16-10-2018 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần
15-10-2018 0 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần
14-10-2018 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 7 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần
13-10-2018 6 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần
12-10-2018 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 6 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần
11-10-2018 5 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 0 Lần 6 Lần 2 Lần 3 Lần
10-10-2018 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 6 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần
09-10-2018 3 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần
08-10-2018 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần
07-10-2018 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 6 Lần 4 Lần
06-10-2018 1 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần
05-10-2018 3 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần
04-10-2018 1 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần
03-10-2018 1 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 6 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần
02-10-2018 1 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 6 Lần 0 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần
01-10-2018 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 7 Lần
30-09-2018 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần
29-09-2018 3 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần
28-09-2018 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 6 Lần
Tổng 48 Lần 67 Lần 52 Lần 62 Lần 64 Lần 61 Lần 56 Lần 69 Lần 59 Lần 56 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18-10-2018 3 Lần 2 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần
17-10-2018 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần
16-10-2018 3 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần
15-10-2018 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 7 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần
14-10-2018 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần
13-10-2018 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần
12-10-2018 3 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần 3 Lần
11-10-2018 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần
10-10-2018 2 Lần 0 Lần 3 Lần 7 Lần 3 Lần 7 Lần 0 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần
09-10-2018 1 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 7 Lần 0 Lần 2 Lần 2 Lần
08-10-2018 4 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần
07-10-2018 1 Lần 5 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần
06-10-2018 4 Lần 3 Lần 4 Lần 6 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần
05-10-2018 3 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần
04-10-2018 0 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 4 Lần 6 Lần 1 Lần 2 Lần
03-10-2018 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần
02-10-2018 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần
01-10-2018 5 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 0 Lần
30-09-2018 4 Lần 0 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần
29-09-2018 6 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần
28-09-2018 4 Lần 1 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần 0 Lần
Tổng 64 Lần 48 Lần 66 Lần 62 Lần 54 Lần 71 Lần 64 Lần 67 Lần 50 Lần 48 Lần