thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 

Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !

Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-09-2020 4 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần
19-09-2020 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 4 Lần
18-09-2020 2 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần
17-09-2020 2 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần
16-09-2020 0 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 4 Lần
15-09-2020 3 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 0 Lần
14-09-2020 2 Lần 1 Lần 1 Lần 6 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 7 Lần 2 Lần
13-09-2020 4 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần
12-09-2020 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 0 Lần 6 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần
11-09-2020 1 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần
10-09-2020 9 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần
09-09-2020 2 Lần 5 Lần 6 Lần 4 Lần 1 Lần 0 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần
08-09-2020 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần
07-09-2020 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 6 Lần 4 Lần 1 Lần 0 Lần 4 Lần
06-09-2020 2 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần 1 Lần 5 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 7 Lần
05-09-2020 3 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần
04-09-2020 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 7 Lần 1 Lần
03-09-2020 0 Lần 0 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 6 Lần 6 Lần
02-09-2020 3 Lần 0 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần
01-09-2020 0 Lần 3 Lần 0 Lần 1 Lần 5 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần
31-08-2020 4 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần
Tổng 56 Lần 50 Lần 52 Lần 63 Lần 54 Lần 70 Lần 56 Lần 47 Lần 70 Lần 76 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-09-2020 2 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 7 Lần 0 Lần 2 Lần
19-09-2020 0 Lần 1 Lần 3 Lần 7 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần
18-09-2020 6 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần
17-09-2020 3 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần
16-09-2020 3 Lần 4 Lần 5 Lần 5 Lần 3 Lần 0 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần
15-09-2020 1 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 6 Lần
14-09-2020 0 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 6 Lần
13-09-2020 3 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 3 Lần 0 Lần 0 Lần 3 Lần 4 Lần
12-09-2020 3 Lần 6 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 0 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần
11-09-2020 1 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 0 Lần 4 Lần 3 Lần
10-09-2020 4 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần
09-09-2020 7 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần
08-09-2020 0 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần
07-09-2020 0 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 6 Lần 0 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần
06-09-2020 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần 0 Lần 5 Lần 0 Lần
05-09-2020 4 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần
04-09-2020 4 Lần 5 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần
03-09-2020 1 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần
02-09-2020 3 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần
01-09-2020 1 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 5 Lần
31-08-2020 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần
Tổng 56 Lần 80 Lần 63 Lần 76 Lần 63 Lần 50 Lần 41 Lần 47 Lần 54 Lần 64 Lần