Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !
Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25-05-2018 1 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 6 Lần 4 Lần 0 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần
24-05-2018 2 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 7 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần
23-05-2018 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 6 Lần 3 Lần 3 Lần
22-05-2018 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần 1 Lần 4 Lần 7 Lần 1 Lần 2 Lần
21-05-2018 1 Lần 6 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần
20-05-2018 5 Lần 1 Lần 5 Lần 0 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần
19-05-2018 1 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 6 Lần 1 Lần
18-05-2018 1 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần
17-05-2018 2 Lần 5 Lần 5 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần
16-05-2018 1 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần
15-05-2018 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 7 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần
14-05-2018 1 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần
13-05-2018 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 6 Lần 2 Lần
12-05-2018 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần
11-05-2018 5 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 6 Lần
10-05-2018 2 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần
09-05-2018 6 Lần 5 Lần 0 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần
08-05-2018 5 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần
07-05-2018 2 Lần 3 Lần 4 Lần 0 Lần 1 Lần 4 Lần 8 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần
06-05-2018 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 6 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần
05-05-2018 2 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần
Tổng 52 Lần 63 Lần 61 Lần 53 Lần 60 Lần 51 Lần 69 Lần 62 Lần 67 Lần 56 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25-05-2018 1 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần 6 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần
24-05-2018 0 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần
23-05-2018 1 Lần 4 Lần 5 Lần 4 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần
22-05-2018 4 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 0 Lần 1 Lần 2 Lần
21-05-2018 3 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần
20-05-2018 4 Lần 0 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 6 Lần
19-05-2018 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần
18-05-2018 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 0 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần
17-05-2018 4 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần
16-05-2018 1 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần
15-05-2018 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần
14-05-2018 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 7 Lần 5 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần
13-05-2018 2 Lần 2 Lần 6 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần 8 Lần
12-05-2018 3 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần
11-05-2018 2 Lần 1 Lần 11 Lần 1 Lần 6 Lần 0 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần 0 Lần
10-05-2018 2 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần
09-05-2018 2 Lần 5 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần
08-05-2018 4 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 5 Lần 0 Lần 5 Lần 0 Lần
07-05-2018 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần
06-05-2018 4 Lần 2 Lần 6 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần
05-05-2018 2 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 7 Lần
Tổng 52 Lần 68 Lần 80 Lần 45 Lần 78 Lần 45 Lần 62 Lần 49 Lần 52 Lần 63 Lần