Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !
Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-07-2019 3 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần
19-07-2019 3 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần
18-07-2019 4 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần
17-07-2019 7 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần
16-07-2019 1 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 5 Lần 4 Lần 0 Lần 0 Lần 2 Lần 7 Lần
15-07-2019 4 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 0 Lần 2 Lần 5 Lần 0 Lần
14-07-2019 6 Lần 3 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 0 Lần
13-07-2019 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần
12-07-2019 0 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần
11-07-2019 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần
10-07-2019 2 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 6 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần
09-07-2019 3 Lần 1 Lần 1 Lần 6 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần
08-07-2019 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần
07-07-2019 1 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần
06-07-2019 6 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần
05-07-2019 3 Lần 6 Lần 4 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần 2 Lần
04-07-2019 3 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần
03-07-2019 2 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần
02-07-2019 4 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần 4 Lần 1 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần
01-07-2019 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 8 Lần 3 Lần 3 Lần
30-06-2019 2 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần
Tổng 70 Lần 52 Lần 59 Lần 72 Lần 50 Lần 66 Lần 49 Lần 58 Lần 60 Lần 58 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-07-2019 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần
19-07-2019 2 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần
18-07-2019 5 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 4 Lần
17-07-2019 6 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần 3 Lần
16-07-2019 3 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần
15-07-2019 3 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần
14-07-2019 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần
13-07-2019 3 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 4 Lần
12-07-2019 3 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 0 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần
11-07-2019 4 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần
10-07-2019 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 6 Lần
09-07-2019 4 Lần 0 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần
08-07-2019 2 Lần 5 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần
07-07-2019 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 7 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần
06-07-2019 7 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần
05-07-2019 2 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần
04-07-2019 4 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần
03-07-2019 3 Lần 1 Lần 0 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 7 Lần 4 Lần 6 Lần 1 Lần
02-07-2019 3 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần
01-07-2019 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 6 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần
30-06-2019 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần
Tổng 72 Lần 53 Lần 60 Lần 56 Lần 53 Lần 65 Lần 56 Lần 58 Lần 63 Lần 58 Lần