thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 

Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !

Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-03-2021 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần
01-03-2021 2 Lần 3 Lần 1 Lần 0 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 6 Lần 3 Lần
28-02-2021 2 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 8 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần
27-02-2021 2 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 6 Lần 7 Lần 1 Lần
26-02-2021 4 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần 0 Lần
25-02-2021 2 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần
24-02-2021 2 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần
23-02-2021 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần
22-02-2021 2 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần
21-02-2021 4 Lần 4 Lần 4 Lần 0 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần
20-02-2021 3 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 1 Lần
19-02-2021 7 Lần 2 Lần 6 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần
18-02-2021 4 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần
17-02-2021 2 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần 6 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần
16-02-2021 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần
15-02-2021 0 Lần 2 Lần 0 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 0 Lần 8 Lần 5 Lần
10-02-2021 4 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần
Tổng 49 Lần 48 Lần 43 Lần 46 Lần 52 Lần 37 Lần 59 Lần 50 Lần 64 Lần 38 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-03-2021 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần
01-03-2021 0 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 0 Lần 6 Lần 3 Lần 6 Lần 6 Lần
28-02-2021 4 Lần 0 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần
27-02-2021 0 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 6 Lần 1 Lần
26-02-2021 5 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần
25-02-2021 1 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần
24-02-2021 3 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần
23-02-2021 1 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần
22-02-2021 0 Lần 1 Lần 4 Lần 6 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần
21-02-2021 6 Lần 0 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 5 Lần
20-02-2021 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 6 Lần
19-02-2021 2 Lần 0 Lần 2 Lần 7 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần
18-02-2021 4 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần
17-02-2021 3 Lần 0 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần
16-02-2021 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần
15-02-2021 2 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần 1 Lần
10-02-2021 3 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần
Tổng 44 Lần 38 Lần 50 Lần 52 Lần 47 Lần 44 Lần 50 Lần 47 Lần 62 Lần 52 Lần