thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 
Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !
Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31-03-2020 1 Lần 6 Lần 0 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần
30-03-2020 4 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần
29-03-2020 2 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 4 Lần
28-03-2020 5 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần
27-03-2020 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần 3 Lần
26-03-2020 4 Lần 3 Lần 0 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần
25-03-2020 1 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần
24-03-2020 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần
23-03-2020 4 Lần 7 Lần 1 Lần 1 Lần 0 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần
22-03-2020 4 Lần 5 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần
21-03-2020 2 Lần 4 Lần 6 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần 1 Lần 6 Lần
20-03-2020 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 6 Lần 1 Lần 3 Lần
19-03-2020 3 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 6 Lần 3 Lần 0 Lần
18-03-2020 1 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 7 Lần
17-03-2020 1 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần
16-03-2020 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần
15-03-2020 2 Lần 6 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần
14-03-2020 3 Lần 7 Lần 4 Lần 1 Lần 0 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần
13-03-2020 5 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 0 Lần 7 Lần 2 Lần
Tổng 53 Lần 74 Lần 52 Lần 48 Lần 42 Lần 56 Lần 42 Lần 56 Lần 53 Lần 64 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31-03-2020 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần
30-03-2020 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 7 Lần
29-03-2020 1 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần
28-03-2020 1 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần
27-03-2020 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần
26-03-2020 2 Lần 0 Lần 3 Lần 5 Lần 4 Lần 5 Lần 4 Lần 0 Lần 4 Lần 0 Lần
25-03-2020 2 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần
24-03-2020 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần
23-03-2020 2 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần
22-03-2020 3 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần
21-03-2020 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần
20-03-2020 0 Lần 8 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 5 Lần 0 Lần 3 Lần 1 Lần
19-03-2020 1 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần
18-03-2020 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần
17-03-2020 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần
16-03-2020 6 Lần 0 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần
15-03-2020 4 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 0 Lần
14-03-2020 5 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần
13-03-2020 5 Lần 4 Lần 6 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần
Tổng 45 Lần 60 Lần 57 Lần 54 Lần 69 Lần 57 Lần 46 Lần 42 Lần 57 Lần 53 Lần