thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 

Tổng hợp Loto Gan giúp bạn dự đoán chính xác hơn !

Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
nhập số ngày
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 09 ra ngày: 30/04/2021 - đến 11/05/2021 vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số 14 ra ngày: 27/04/2021 - đến 11/05/2021 vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số 19 ra ngày: 30/04/2021 - đến 11/05/2021 vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số 23 ra ngày: 29/04/2021 - đến 11/05/2021 vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số 30 ra ngày: 28/04/2021 - đến 11/05/2021 vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số 62 ra ngày: 27/04/2021 - đến 11/05/2021 vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 21 19 21 19 20 16 24 24 18 15 15 17 19 14 34 21 18 17 21 19
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 25 18 21 26 20 19 20 20 19 23 21 21 25 16 16 19 13 26 19 18
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 18 16 14 21 14 17 20 21 31 14 22 21 22 17 15 43 24 19 22 14
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 14 19 15 31 19 20 22 25 16 20 16 15 19 21 21 20 25 22 34 21
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 15 19 19 16 18 33 28 20 13 22 17 20 20 22 24 15 22 17 15 23