thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 

Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !

Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11-05-2021 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 6 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 0 Lần
10-05-2021 5 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 0 Lần
09-05-2021 4 Lần 5 Lần 0 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần
08-05-2021 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần
07-05-2021 0 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần
06-05-2021 2 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần
05-05-2021 1 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần
04-05-2021 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần
03-05-2021 1 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần
02-05-2021 2 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 6 Lần 3 Lần 3 Lần
01-05-2021 0 Lần 5 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 2 Lần
30-04-2021 4 Lần 2 Lần 7 Lần 5 Lần 0 Lần 2 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần
29-04-2021 0 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 6 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần
28-04-2021 4 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần
27-04-2021 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần
26-04-2021 1 Lần 6 Lần 1 Lần 1 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 6 Lần 2 Lần
25-04-2021 5 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần
24-04-2021 2 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần
23-04-2021 2 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần
22-04-2021 1 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 5 Lần 0 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần
21-04-2021 2 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 4 Lần
20-04-2021 0 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần
Tổng 54 Lần 69 Lần 65 Lần 60 Lần 66 Lần 66 Lần 65 Lần 59 Lần 67 Lần 50 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11-05-2021 3 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 0 Lần 6 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần
10-05-2021 0 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 8 Lần 3 Lần 4 Lần
09-05-2021 2 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần
08-05-2021 3 Lần 0 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần
07-05-2021 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần
06-05-2021 3 Lần 1 Lần 0 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần 6 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần
05-05-2021 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần
04-05-2021 5 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần
03-05-2021 2 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần
02-05-2021 2 Lần 2 Lần 1 Lần 6 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần
01-05-2021 5 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần
30-04-2021 1 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 0 Lần 7 Lần 2 Lần 2 Lần 8 Lần
29-04-2021 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần
28-04-2021 5 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần
27-04-2021 0 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 7 Lần
26-04-2021 2 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 0 Lần 4 Lần 1 Lần
25-04-2021 2 Lần 5 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần
24-04-2021 3 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần
23-04-2021 1 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần
22-04-2021 1 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 6 Lần 4 Lần
21-04-2021 2 Lần 7 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần
20-04-2021 4 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần
Tổng 58 Lần 59 Lần 60 Lần 62 Lần 49 Lần 45 Lần 84 Lần 65 Lần 72 Lần 67 Lần