thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 

Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !

Biên độ ngày: Ngày-Tháng-Năm
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21-09-2021 2 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần
20-09-2021 2 Lần 7 Lần 3 Lần 4 Lần 0 Lần 0 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần
19-09-2021 5 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần
18-09-2021 4 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần 6 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần
17-09-2021 1 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 7 Lần 1 Lần 3 Lần
16-09-2021 2 Lần 1 Lần 1 Lần 6 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần
15-09-2021 2 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần
14-09-2021 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 0 Lần
13-09-2021 3 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần
12-09-2021 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 4 Lần
11-09-2021 1 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần
10-09-2021 2 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 1 Lần 6 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần
09-09-2021 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần
08-09-2021 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần
07-09-2021 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 6 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần
06-09-2021 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần
05-09-2021 3 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần
04-09-2021 1 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần
03-09-2021 2 Lần 3 Lần 7 Lần 0 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 7 Lần 1 Lần
02-09-2021 2 Lần 1 Lần 1 Lần 6 Lần 5 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần
01-09-2021 4 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 0 Lần 1 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần
Tổng 54 Lần 66 Lần 48 Lần 61 Lần 59 Lần 53 Lần 66 Lần 62 Lần 70 Lần 55 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21-09-2021 1 Lần 3 Lần 5 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần
20-09-2021 7 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần
19-09-2021 4 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần
18-09-2021 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần
17-09-2021 5 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 7 Lần
16-09-2021 4 Lần 1 Lần 5 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần
15-09-2021 4 Lần 1 Lần 7 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần
14-09-2021 5 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 7 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần
13-09-2021 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần
12-09-2021 3 Lần 3 Lần 0 Lần 7 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần
11-09-2021 2 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần
10-09-2021 1 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 0 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 6 Lần 3 Lần
09-09-2021 3 Lần 4 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần
08-09-2021 1 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 0 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần
07-09-2021 2 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần 8 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần
06-09-2021 3 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần
05-09-2021 4 Lần 8 Lần 1 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần
04-09-2021 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 5 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần
03-09-2021 3 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 7 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần
02-09-2021 3 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần
01-09-2021 2 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần
Tổng 70 Lần 63 Lần 57 Lần 54 Lần 57 Lần 64 Lần 53 Lần 57 Lần 59 Lần 60 Lần