Đo Dàn Đặc Biệt !

Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
Dãy số đặc biệt cần thống kê: (các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 00,11,22,33,44,55,66,77,88,01)

Dãy số: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 01
Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số là : 66 ngày tính cả ngày về (11/10/2016 đến ngày 16/12/2016)
Điểm gan đến nay là : 13 ngày

  Dãy số xếp theo Tổng.

  19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
  01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
  02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,
  03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
  04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,
  05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,
  06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,
  07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
  08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,
  09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

  Dãy số xếp theo đầu.

  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

  Dãy số xếp theo đuôi.

  00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,
  01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,
  02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,
  03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,
  04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,
  05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,
  06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,
  07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,
  08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,
  09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,

  Dãy số xếp theo bộ số (00,11,22,33,44/01,02,03,04,12,13,14,23,24,34)

  00,55,05,50,
  11,66,16,61,
  22,77,27,72,
  33,88,38,83,
  44,99,49,94,
  01,10,06,60,51,15,56,65,
  02,20,07,70,25,52,57,75,
  03,30,08,80,35,53,58,85,
  04,40,09,90,45,54,59,95,
  12,21,17,71,26,62,67,76,
  13,31,18,81,36,63,68,86,
  14,41,19,91,46,64,69,96,
  23,32,28,82,73,37,78,87,
  24,42,29,92,74,47,79,97,
  34,43,39,93,84,48,89,98,

  Dãy số xếp theo Dàn Chẵn Chẵn (25 số) max 35 ngày, tần suất 8-12 ngày
 00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62,28,82,46,64,48,84,68,86

  Dãy số xếp theo Dàn Lẻ Lẻ (25 số) max 28 ngày, tần suất 8-12 ngày
 11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73,39,93,57,75,59,95,79,97

  Dãy số xếp theo Dàn Chẵn Lẻ (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày
 01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63,65,67,69,81,83,85,87,89

  Dãy số xếp theo Dàn Lẻ Chẵn (25 số) max 30 ngày, tần suất 8-12 ngày
 10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72,74,76,78,90,92,94,96,98

  Dãy số xếp theo Dàn Nhỏ Nhỏ (25 số) max 23 ngày, tần suất 8-12 ngày
 00,11,22,33,44,01,10,02,20,03,30,04,40,12,21,13,31,14,41,23,32,24,42,34,43

  Dãy số xếp theo Dàn To To (25 số) max 22 ngày, tần suất 8-12 ngày
 55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,95,67,76,68,86,69,96,78,87,79,97,89,98

  Dãy số xếp theo Dàn Nhỏ To (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày
  05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36,37,38,39,45,46,47,48,49

  Dãy số xếp theo Dàn To Nhỏ (25 số) max 33 ngày, tần suất 8-12 ngày
  90,91,92,93,94,80,81,82,83,84,70,71,72,73,74,60,61,62,63,64,50,51,52,53,54

  Dãy số xếp theo Dàn chia Ba (34 số) max 18 ngày, tần suất 7-10 ngày
  00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48
 ,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99

  Dãy số xếp theo Dàn chia Ba - Dư 1 (33 số) max 20 ngày, tần suất 8-10 ngày

  01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49
  52,55,58,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97

  Dãy số xếp theo Dàn chia Ba - Dư 2 (33 số) max 17 ngày, tần
suất 8-10 ngày

  02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50
  ,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98

  Dãy số xếp theo Dàn 0-5 (36 số) max 20 ngày, tần suất 7-10 ngày
 00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24
  ,25,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52,53,54,55

  Dãy số xếp theo Dàn 1-6 (36 số) max 17 ngày, tần suất 7-10 ngày
  11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35
 ,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,64,65,66

  Dãy số xếp theo Dàn 2-7 (36 số) max 15 ngày, tần suất 7-10 ngày
  22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46
  ,47,52,53,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67,72,73,74,75,76,77

  Dãy số xếp theo Dàn 3-8 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-10 ngày
 33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57
  ,58,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,83,84,85,86,87,88

  Dãy số xếp theo Dàn 4-9 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-12 ngày
 44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68
 ,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,97,98,99

  Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 0 (10 số) max 60 ngày, tần suất 18-28 ngày
00,11,22,33,44,55,66,77,88,99

  Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 1 (20 số) max 29 ngày, tần suất 9-12 ngày
 01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89,98,90,09

  Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 2 (20 số) max 37 ngày, tần suất 10-15 ngày
  02,20,24,42,46,64,68,86,80,08,13,31,35,53,57,75,79,97,91,19

  Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) max 22 ngày, tần suất 9-12 ngày
  03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74,47,07,70

  Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) max 30 ngày, tần suất 9-12 ngày
  04,40,48,84,82,28,26,62,60,06,15,51,59,95,93,39,37,73,71,17

  Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 5 (10 số) max 51 ngày, tần suất 15-25 ngày
  05,50,16,61,27,72,38,83,49,94

 
 
Tags: thiết kế website , thiết kế web giá rẻ , thiết kế web , thiết kế logo , thiết kế ấn tượng , mẫu thiết kế , thiết kế , design website , design web , design logo , design template , design , đồ họa , lập trình , máy tính , hack , hacker , bảo mật , mạng máy tính , công nghệ , thủ thuật , facebook , like , tăng like , fanpage , phần mềm , tin học , thông tin , php , website , web , logo , template , mẫu đẹp , xo so , kqxs , xo so mien bac , ket qua xo so , ket qua xo so mien bac , so xo , xskt , ket qua so xo , xổ số miền bắc , xs , soi cau xoso , ket qua xsmb , soi cau mb , ket qua , so ket qua , kết quả xổ số , du doan xo so , xo so truc tiep , xosomienbac , soi cau mien bac , du doan xsmb , kqxs mb , xo so hom nay , du doan xo so mien bac , xổ số , soi cau lo , soxo , ket qua xo so hom nay , kết quả xổ số , kết quả , xổ số miền bắc , tần số nhịp , soi cầu lotto , lotto gan , đầu đuôi lotto , đo dàn đặc biệt , chu kỳ đặc biệt , xổ số miền trung , xổ số miền nam , vietlott , mega , xổ số điện toán , xo so dien toan , xổ số mega , vietlott power , xổ số power , jackpot power , power