Vietlott Kết quả xổ số điện toán Jackpot Mega 6/45

Kết quả trúng thưởng Mega 6/45
Kỳ quay thưởng #00235 | ngày 19/01/2018
02
04
27
28
31
36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giá trị Jackpot
53.253.948.000
Giải thưởng Trùng khớp Số lượt giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 53.253.948.000
Giải nhất 42 10.000.000
Giải nhì 1884 300.000
Giải ba 33988 30.000

Danh sách kết quả xổ số Vietlott Jackpot Mega 6/45 theo ngày

10-11-2019 08-11-2019 06-11-2019 03-11-2019 01-11-2019 30-10-2019 27-10-2019 25-10-2019 23-10-2019 20-10-2019 18-10-2019 16-10-2019 13-10-2019 11-10-2019 09-10-2019 06-10-2019 04-10-2019 02-10-2019 29-09-2019 27-09-2019 25-09-2019 22-09-2019 20-09-2019 18-09-2019 15-09-2019 13-09-2019 11-09-2019 08-09-2019 06-09-2019 04-09-2019 01-09-2019 30-08-2019 28-08-2019 25-08-2019 23-08-2019 21-08-2019 18-08-2019 16-08-2019 14-08-2019 11-08-2019 09-08-2019 07-08-2019 04-08-2019 02-08-2019 31-07-2019 28-07-2019 26-07-2019 24-07-2019 21-07-2019 19-07-2019 17-07-2019 14-07-2019 12-07-2019 10-07-2019 07-07-2019 05-07-2019 03-07-2019 30-06-2019 28-06-2019 26-06-2019 23-06-2019 21-06-2019 19-06-2019 16-06-2019 14-06-2019 12-06-2019 09-06-2019 07-06-2019 05-06-2019 02-06-2019 31-05-2019 29-05-2019 26-05-2019 24-05-2019 22-05-2019 19-05-2019 17-05-2019 15-05-2019 12-05-2019 10-05-2019 08-05-2019 05-05-2019 03-05-2019 01-05-2019 28-04-2019 26-04-2019 24-04-2019 21-04-2019 19-04-2019 17-04-2019 14-04-2019 12-04-2019 10-04-2019 07-04-2019 05-04-2019 03-04-2019 31-03-2019 29-03-2019 27-03-2019 24-03-2019 22-03-2019 20-03-2019 17-03-2019 15-03-2019 13-03-2019 10-03-2019 08-03-2019 06-03-2019 03-03-2019 01-03-2019 27-02-2019 24-02-2019 22-02-2019 20-02-2019 17-02-2019 15-02-2019 13-02-2019 10-02-2019 08-02-2019 06-02-2019 03-02-2019 01-02-2019 30-01-2019 27-01-2019 25-01-2019 23-01-2019 20-01-2019 18-01-2019 16-01-2019 13-01-2019 11-01-2019 09-01-2019 06-01-2019 04-01-2019 02-01-2019 30-12-2018 28-12-2018 26-12-2018 23-12-2018 21-12-2018 19-12-2018 16-12-2018 14-12-2018 12-12-2018 09-12-2018 07-12-2018 05-12-2018 02-12-2018 30-11-2018 28-11-2018 25-11-2018 23-11-2018 21-11-2018 18-11-2018 16-11-2018 14-11-2018 11-11-2018 09-11-2018 07-11-2018 04-11-2018 02-11-2018 31-10-2018 28-10-2018 26-10-2018 24-10-2018 21-10-2018 19-10-2018 17-10-2018 14-10-2018 12-10-2018 10-10-2018 07-10-2018 05-10-2018 03-10-2018 30-09-2018 28-09-2018 26-09-2018 23-09-2018 21-09-2018 19-09-2018 16-09-2018 14-09-2018 12-09-2018 09-09-2018 07-09-2018 05-09-2018 02-09-2018 31-08-2018 29-08-2018 26-08-2018 24-08-2018 22-08-2018 19-08-2018 17-08-2018 15-08-2018 12-08-2018 10-08-2018 08-08-2018 05-08-2018 03-08-2018 01-08-2018 29-07-2018 27-07-2018 25-07-2018 22-07-2018 20-07-2018 18-07-2018 15-07-2018 13-07-2018 11-07-2018 08-07-2018 06-07-2018 04-07-2018 01-07-2018 29-06-2018 27-06-2018 24-06-2018 22-06-2018 20-06-2018 17-06-2018 15-06-2018 13-06-2018 10-06-2018 08-06-2018 06-06-2018 03-06-2018 01-06-2018 30-05-2018 27-05-2018 25-05-2018 23-05-2018 20-05-2018 18-05-2018 16-05-2018 13-05-2018 11-05-2018 09-05-2018 06-05-2018 04-05-2018 02-05-2018 29-04-2018 27-04-2018 25-04-2018 22-04-2018 20-04-2018 18-04-2018 15-04-2018 13-04-2018 11-04-2018 08-04-2018 06-04-2018 04-04-2018 01-04-2018 30-03-2018 28-03-2018 25-03-2018 23-03-2018 21-03-2018 18-03-2018 16-03-2018 14-03-2018 11-03-2018 09-03-2018 07-03-2018 04-03-2018 02-03-2018 28-02-2018 25-02-2018 23-02-2018 21-02-2018 18-02-2018 14-02-2018 11-02-2018 09-02-2018 07-02-2018 04-02-2018 02-02-2018 31-01-2018 28-01-2018 26-01-2018 24-01-2018 21-01-2018 19-01-2018 17-01-2018 14-01-2018 12-01-2018 10-01-2018 07-01-2018 05-01-2018 03-01-2018 31-12-2017 29-12-2017 27-12-2017 24-12-2017 22-12-2017 20-12-2017 17-12-2017 15-12-2017 13-12-2017 10-12-2017 08-12-2017 06-12-2017 03-12-2017 01-12-2017 29-11-2017 26-11-2017 24-11-2017 22-11-2017 19-11-2017 17-11-2017 15-11-2017 12-11-2017 10-11-2017 08-11-2017 05-11-2017 03-11-2017 01-11-2017 29-10-2017 27-10-2017 25-10-2017 22-10-2017 20-10-2017 18-10-2017 15-10-2017 13-10-2017 11-10-2017 08-10-2017 06-10-2017 04-10-2017 01-10-2017 29-09-2017 27-09-2017 24-09-2017 22-09-2017 20-09-2017 17-09-2017 15-09-2017 13-09-2017 10-09-2017 08-09-2017 06-09-2017 03-09-2017 01-09-2017 30-08-2017 27-08-2017 25-08-2017 23-08-2017 20-08-2017 18-08-2017 16-08-2017 13-08-2017 11-08-2017 09-08-2017 06-08-2017 04-08-2017 02-08-2017 30-07-2017 28-07-2017 26-07-2017 23-07-2017 21-07-2017 19-07-2017 16-07-2017 14-07-2017 12-07-2017 09-07-2017 07-07-2017 05-07-2017 02-07-2017 30-06-2017 28-06-2017 25-06-2017 23-06-2017 21-06-2017 18-06-2017 16-06-2017 14-06-2017 11-06-2017 09-06-2017 07-06-2017 04-06-2017 02-06-2017 31-05-2017 28-05-2017 26-05-2017 24-05-2017 21-05-2017 19-05-2017 17-05-2017 14-05-2017 12-05-2017 10-05-2017 05-05-2017 03-05-2017 30-04-2017 28-04-2017 26-04-2017 23-04-2017 21-04-2017 19-04-2017 16-04-2017 14-04-2017 12-04-2017 09-04-2017 07-04-2017 05-04-2017 02-04-2017 31-03-2017 29-03-2017 26-03-2017 24-03-2017 22-03-2017 19-03-2017 17-03-2017 15-03-2017 12-03-2017 10-03-2017 08-03-2017 05-03-2017 03-03-2017 01-03-2017 26-02-2017 24-02-2017 22-02-2017 19-02-2017 17-02-2017 15-02-2017 12-02-2017 10-02-2017 08-02-2017 05-02-2017 03-02-2017 01-02-2017 29-01-2017 25-01-2017 22-01-2017 20-01-2017 18-01-2017 15-01-2017 13-01-2017 11-01-2017 08-01-2017 06-01-2017 04-01-2017 01-01-2017 30-12-2016 28-12-2016 25-12-2016 23-12-2016 21-12-2016 18-12-2016 16-12-2016 14-12-2016 11-12-2016 09-12-2016 07-12-2016 04-12-2016 02-12-2016 30-11-2016 27-11-2016 25-11-2016 23-11-2016 20-11-2016 18-11-2016 16-11-2016 13-11-2016 11-11-2016 09-11-2016 06-11-2016 04-11-2016 02-11-2016 30-10-2016 28-10-2016 26-10-2016 23-10-2016 21-10-2016 19-10-2016 16-10-2016 14-10-2016 12-10-2016 09-10-2016 07-10-2016 05-10-2016 02-10-2016 30-09-2016 28-09-2016 25-09-2016 23-09-2016 21-09-2016 18-09-2016 16-09-2016 14-09-2016 11-09-2016 09-09-2016 07-09-2016 04-09-2016 02-09-2016 31-08-2016 28-08-2016 26-08-2016 24-08-2016 21-08-2016 19-08-2016 17-08-2016 14-08-2016 12-08-2016 10-08-2016 07-08-2016 05-08-2016 03-08-2016 31-07-2016 29-07-2016 27-07-2016 24-07-2016 22-07-2016 20-07-2016