tin tức

Tự động sinh dữ liệu cho một trường DB

22/02/2012 - Xem: 1426

Tự động sinh dữ liệu cho một trường DB

Rất nhiều trường hợp chúng ta cần tự sinh mã , chuỗi cho một số trường khi dữ liệu được insert vào database .

Ví dụ mỗi sinh viên Aptech sẽ có mã kiểu như A000856 , 856 đơn giản là ID của sinh viên , nhưng toàn bộ hệ thống aptech toàn cầu chỉ quản lý thông qua code chứ không phải ID . Chính vì vậy code trên tự sinh ra từ ID là ngon nhất .

Cách làm :

1.Dùng table

CREATE TABLE Aptech_Student
(
sname  varchar(15),
ID int identity(1,1),
code AS 'A' +  RIGHT('0000'+CAST(ID AS varchar(4)),4)
)
Test:
insert  into test (sname) values (1)
--
select *from test
--
sname  ID student_ID
1 1 A00001

2.Dùng function

create function CustomerNumber (@id int)
returns char(5)
as
begin
return 'C' + right('0000' + convert(varchar(10), @id), 4)
end
--

Gán hàm trên vào cột:

alter table Customers add CustomerNumber as dbo.CustomerNumber(dbID)

hoặc gán vào trigger

Dùng trigger

alter Customers add CustomerNumber varchar(10)

create trigger Customers_insert
on Customers after insert
as
update Customers
set Customers.customerNumber = dbo.CustomerNumber(Customers.dbID)
from Customers inner join inserted
on Customers.dbID= inserted.dbID

3.Dùng procedure

create procedure prcGenCode
@codeno char(6) OUTPUT
as
select @codeno = Max(Ccodeno) from testtable
select @codeno =
case
when @codeno >=0 and @codeno < 9 then '00000' + convert(char,@codeno + 1) when @codeno >=9 and @codeno < 99 then '0000' + convert(char,@codeno + 1) when @codeno >=99 and @codeno < 999 then '000' + convert(char,@codeno + 1) when @codeno >=999 and @codeno < 9999 then '00' + convert(char,@codeno + 1) when @codeno >=9999 and @codeno < 99999 then '0' + convert(char,@codeno + 1) when @codeno >=99999 then convert(char,@codeno + 1)
end
return

Như vậy có thể thấy cách gen dùng trực tiếp trên bảng văn minh hơn .
Cách làm này dễ nhất , nhưng ít người biết , mà thường sử dụng các giải pháp Trigger , hoặc procedure ..


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo