tin tức

Cài đặt plugin cho phép trac gửi tin qua IRC , email

22/02/2012 - Xem: 981

Cài đặt plugin cho phép trac gửi tin qua IRC và email .

1.Để gửi email chỉ cần config file /etc/trac.ini :

[notification]
smtp_enabled = true
use_tls = true
mime_encoding = base64
smtp_server = smtp.gmail.com
smtp_port = 587
smtp_user = myusername@gmail.com
smtp_password = mypassword

2. Để cài đặt IRC notice bạn phải cài irccat trước ( xem các bài viết trước ) .

Sau đó build plugin

1. svn co http://irccat-listener-trac-plugin.googlecode.com/svn/trunk/
2. wget http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py
3.python ez_setup.py
4.cd trunk
5.python setup.py bdist_egg
Bạn sẽ thu được một file egg trong thu mục dist .
Deploy nó vào trong trac bằng trac admin , hoặc copy vào thư mục trac của dự án .

Done .


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo