tin tức

Change height cell in tableViewCell in iphone by objective C

22/02/2012 - Xem: 850

Viết hai hàm này vào lớp có tableViewCell

- (CGFloat)heightForTweetCellWithString:(NSString *)text {
//change size
return MAX(85, 80);
}

- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath {

return [self heightForTweetCellWithString:@"change Height"];

}


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo