tin tức

Cài đặt resin webserver trên centos

22/02/2012 - Xem: 1021

Resin là webserver/servlet container rất mạnh . Có thể nó là nhanh nhất , với cở 10k  concurrent connection  .

1. Cài jdk (tốt nhất là jdk7)

http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u2-b13/jdk-7u2-linux-x64.rpm

wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u2-b13/jdk-7u2-linux-x64.rpm

rpm -i jdk-7u2-linux-x64.rpm

2.Cài resin

wget http://www.caucho.com/download/resin-4.0.24.tar.gz

tar xzf resin-4.0.24.tar.gz

start thử :

cd resin-4.0.24

sh bin/resin.sh start

3.Cài thành service

cd resin-4.0.24

./configure

make

make install

Chú ý tại bước này có thể script configure sẽ không làm việc vì đoạn code sau

tmpname=”/tmp/java$$.out”

$JAVA_EXE -version 2> $tmpname

grep “1\.[678]” $tmpname 1> /dev/null
if test “$?” != “0″; then
echo “no”
java_version=`cat $tmpname`
as_fn_error $? “Java 1.6 required. ${JAVA_EXE} returned: ${java_version}” “$L
NENO” 5

Đoạn code này sẽ check xem vesion của java có phải là 1.6[7,8] hay không . Nhưng cái java version thì lại là 1.6.0_23 hay 1.7.0

Vì vậy có thể code lại đoạn trên grep “1\.[678]” sửa thành grep “1\.[678]\.[0-9]\”

Xong bước này là bạn đã có thể chạy resin service

service resin restart

Các công việc cần làm tiếp theo : config admin username/password

config virtual host

config memory/heap


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo